Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam prawach związanych z ochroną danych osobowych. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Opolskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ul. Rodziewiczówny 1 45-348. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

 • Nazwa i siedziba firmy (instytucji) NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, obsługi reklamacji, likwidacji szkód,
 • realizacji obowiązków Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu usług Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna przewidzianych prawem, ochrony praw Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty świadczące usługi księgowe lub informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Opolskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: prywatnosc@pks.opole.pl tel. 77 40 09 430 (opłata wg. taryfy operatora)
Treść powyższej wiadomości ma charakter informacyjny i nie wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi.